Z dniem 2 września 2013r. w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkół nr 7 rozpoczęto realizację projektu:

 

 „Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin”.

 Realizatorem projektu z ramienia powiatu Miasto Szczecin jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli   w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej  i Politechnicznej w Szczecinie.
Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Projekt zakończy się 31 sierpnia 2015 roku.

W projekcie wezmą udział 52 placówki z terenu Szczecina w tym:
- 4 przedszkola
- 17 szkół podstawowych, w tym SP24
- 31 szkół ponadgimnazjalnych

W projekcie weźmie udział 1910 uczestników,
 w tym:
- 1858 nauczycieli
- 52 dyrektorów/wicedyrektorów.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie spójności systemu doskonalenia

 nauczycieli Miasta Szczecin

 

 Cele szczegółowe projektu:

1. Zwiększenie wiedzy w zakresie zdiagnozowanych obszarów u nauczycieli

i dyrektorów szkół, i przedszkoli z terenu powiatu Miasta Szczecin.

2.Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie metodyki
i form nauczania u nauczycieli poprzez realizację kompleksowego wsparcia szkół

 i przedszkoli.

3. Wzrost współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli,
i dyrektorów w ramach sieci współpracy, i samokształcenia
z terenu powiatu Miasta Szczecin.

 

Zadania SORE:

•pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb;

•pomoc w zbudowaniu RPW;

•w ramach RPW: organizacja szkoleń (warsztatów, konsultacji, wykładów), pomoc nauczycielom we wdrożeniu nowych umiejętności do praktyki szkolnej,

•przygotowanie sprawozdania z realizacji działań.