Historia Szkoły

 

Klucz jest jedną z dzielnic najbardziej oddalonych od centrum Szczecina. Przyjeżdżający tu po wyzwoleniu ludzie napotykali początkowo na wielkie trudności materialne, ze względu na całkowity brak zaopatrzenia w produkty pierwszej potrzeby. Osiedleńcy skazani więc byli na własne siły i zasoby, które były bardzo skąpe. W tych trudnych chwilach ludzie nie zapomnieli o szkolnictwie, dzieci posyłano do otwartych już szkół w Radziszewie i w dzielnicy Zdroje. Osiedleńcy postanowili otworzyć własną szkołę. Ze względu na brak funduszy postanowiono wyremontować dwa duże budynki mieszkalne przy ul. Rymarskiej nr 46/48 i przystosować je, w miarę możliwości, do potrzeb szkoły. Prace remontowe odbywały się w czynie społecznym. Kwestą na rzecz szkoły zajmowali się: F. Zań, J. Czujko, O. Kurtz. Po wyremontowaniu budynków rozpoczęto kompletowanie wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 24 w Szczecinie był pan Józef Kulpa; pierwszymi nauczycielami - St. Kulpa, G. Stępurska, G. Łuczko. W latach 1948 - 1950 liczba uczniów wzrosła z 90 do 130. W roku 1949 z inicjatywy nauczycieli zorganizowano kurs dla analfabetów, w trakcie którego 28 dorosłych osób nauczyło się czytać i pisać. W roku 1951/52 kierownikiem szkoły został pan Wincenty Kachelski, który do pomocy miał pięciu nauczycieli: C. Sadlik, Z. Gajewska, H. Grzechowiak, E. Kufel i J. Kosobuckiego. W ciągu tych pierwszych lat działalności szkoła była ośrodkiem i inicjatorem życia kulturalnego środowiska. Przygotowywano występy, akademie, spotkania towarzyskie. Od roku 1953/54 kierownikiem szkoły zostaje Zofia Gajewska. Przybywają nowi nauczyciele: K. Liszkiewicz, T. Westrych, R. Pawlikowski, St. Ratajczak. Pod koniec roku szkolnego kierownikiem został pan Tadeusz Westrych. W tym czasie ogromną popularność i uznanie środowiska zyskała - wystawiona pod kierunkiem pani Haliny Rogowskiej - sztuka oparta na powieści Gajdara pt. "Timur i jego drużyna". Brali w niej udział uczniowie i nauczyciele. Kierownictwo w roku 1955/56 objął Stanisław Ratajczak. W szkole rozwija się sport, uczniowie biorą udział w zawodach, uzyskując dyplomy i pochwały. W roku 1956/57 kierownikiem został Czesław Makulski; powstają w tym czasie kółka zainteresowań: taneczne, recytatorskie, turystyczno - krajoznawcze. W latach 1957-58 liczba uczniów wynosiła 430. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo trudnych warunków lokalowych, działalność szkoły była zawsze widoczna nie tylko na terenie dzielnicy, ale i miasta. Nauczyciele dokładali wielu starań, aby uczniowie mogli korzystać ze wszystkich dostępnych imprez i rozrywek kulturalnych. Rok szkolny 1961/62 był rokiem przełomowym w historii szkoły, ponieważ został oddany do użytku nowoczesny budynek przy ulicy Rymarskiej 22a. Kierownictwo placówki objął mgr Wacław Gawroński. Szkoła liczyła 13 gabinetów przedmiotowych, salę gimnastyczną z prysznicami, bibliotekę, stołówkę, świetlicę. Naukę podjęło ponad 600 uczniów. W latach 1963 -1970 kierownikiem szkoły był pan Jan Garbacik. Szkoła pracowała na trzy zmiany. W dalszym ciągu doposażane były gabinety, zagospodarowywano działkę szkolną, boisko i tereny wokół budynku. W roku 1968 z okazji XX - lecia, nadano szkole imię Jana Brzechwy. Z tej też okazji placówka otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W uroczystościach tych honorowym gościem była żona poety - Janina Brzechwa. W roku 1969/70 szkoła zdobyła dyplom uznania za czyny społeczne na rzecz dzielnicy. W tym też czasie chór szkolny, którym kierował mgr Teofil Wilk, otrzymał wyróżnienie w przeglądzie miejskim. Od roku 1970 dyrektorem szkoły został mgr Kazimierz Janyszek, który wraz z całym gronem nauczycielskim dbał o pełny i prawidłowy rozwój młodzieży, nie zapominając o unowocześnianiu bazy materiałowej placówki. W 1973 roku I miejsce w miejskim Konkursie Fizyki. W uznaniu zasług szkoły w krzewieniu oświaty na Ziemi Szczecińskiej władze wojewódzkie odznaczyły placówkę odznaką "Gryfa Pomorskiego". W "Turnieju piłki nożnej" - z okazji jubileuszu klubów sportowych Pogoń i Arkonia - drużyna szkoły zajęła I miejsce zdobywając "złote piłki". W 1974 roku chór szkolny zdobył I miejsce w przeglądzie miejskim. Szczep ZHP "Na górce" zdobył I miejsce w przeglądzie szczepów pracujących przy Komendzie Hufca Szczecin - Dąbie. W tym czasie szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Altenkoff, harcerze gościli niemieckich kolegów, odbywali wycieczki do NRD. W trakcie kierowania szkołą przez pana Janyszka, bardzo aktywnie rozwijała się organizacja ZHP; z jego inicjatywy powstała wzorowa placówka, klub "Korsarza Palemona" i gabinet instruktorski. Wszyscy nauczyciele łącznie z dyrektorem byli czynnymi instruktorami ZHP. W pracach społecznych przy organizowaniu harcówki, wiele czasu poświęcił członek Komitetu Rodzicielskiego oraz instruktor - pan Tadeusz Kutyło. W roku 1976 została otwarta Izba Tradycji, w której gromadzone są dyplomy, puchary i kroniki. W tym też czasie młodzież wiele godzin przepracowała społecznie na rzecz szkoły i środowiska. Od roku 1977 do 1992 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Emilia Beyger. W ciągu tych lat ogromnym zmianom uległ wygląd szkoły; dokonano wielu napraw i remontów, zmodernizowano i unowocześniono wyposażenie kuchni, wymieniono płytki PCV, oświetlenie w klasach i na korytarzach, wyremontowano wszystkie pomieszczenia oraz odnowiono elewację szkoły. Dzięki tym zabiegom obiekt zyskał na wystroju estetycznym. W tym czasie w szkole pracuje grono doświadczonych nauczycieli, na 25 osób aż 21 miało tytuł magistra, 7 osób zdobyło I lub II stopień specjalizacji zawodowej. Stała kadra i bardzo dobra znajomość środowiska wpłynęła na sukcesy wychowawcze naszej szkoły. Od wielu lat działają w szkole takie organizacje jak: Samorząd Szkolny. Związek Harcerstwa Polskiego, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Szkolne Koło Sportowe "Olimpia",  Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne. Działają także koła zainteresowań i przedmiotowe. Szkoła wypracowała własne obrzędy i tradycje, do nich należy m.in. pasowanie na ucznia klasy I, emblematy i nazwy klas, konkursy o Szczecinie i Patronie szkoły oraz dzień samorządności uczniów w Dniu Dziecka, kiedy to przekazywany jest uczniom symboliczny klucz do szkoły.  Mimo iż szkoła jest placówką o małej ilości uczniów, (tylko w latach 1980-1983 zwiększyła się ilość dzieci, które dowożono z osiedla Słoneczne), bierzemy aktywny udział we wszystkich konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia sportowe uczniów naszej szkoły. Wyraźny rozwój sportu datuje się od roku 1971, kiedy to kolega Stanisław Tokarski potrafił "zarazić" młodzież sportem. Do dnia dzisiejszego reprezentanci naszej szkoły startują we wszystkich zawodach sportowych, zdobywając niezliczona ilość I, II i III miejsc na szczeblu miejskim i wojewódzkim. W Izbie Tradycji zgromadzone jest ponad 60 pucharów i ogromna ilość dyplomów zdobytych przez SKS "Olimpia". Uhonorowaniem wielu lat działalności sportowej było zdobycie I miejsca we współzawodnictwie Kół Sportowych na terenie miasta Szczecina w roku 1984/85 zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt. W roku 1982/83 I miejsce na szczeblu miejskim w konkursie związanym z kulturą zdrowotną, - w roku 1983/84: - I miejsce drużyn harcerskich naszej szkoły w Przeglądzie Piosenki Harcerskiej Hufca Szczecin - Dąbiej. Zespół wokalny naszych drużyn harcerskich zdobył II miejsce w Przeglądzie Piosenki Harcerskiej Hufca Szczecin - Dąbie.  W roku 1985/86 uczennica Agnieszka Łaszewicz zajęła I miejsce na szczeblu miejskim i IV na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Języka Polskiego. W roku 1987/88 reprezentacja szkoły zajęła I miejsce w konkursie "Co wiem o Kraju Rad". Nasza szkoła co roku od chwili ogłoszenia, bierze udział we współzawodnictwie na najlepszą placówkę oświatową w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie miasta Szczecina a także województwa. W latach 1983/84 i 1984/85 zdobyliśmy wyróżnienia na terenie miasta. W 1985/86 za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoła zajęła I miejsce na szczeblu miejskim i wojewódzkim. W roku szkolnym 1986/87 znaleźliśmy się w gronie 12 najlepszych szkół miasta Szczecina. Te sukcesy uważamy za szczególnie zaszczytne dla honoru naszej szkoły.  W 1988r. szkoła ponownie zajmuje I miejsce we współzawodnictwie szkół województwa szczecińskiego w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Kuratorium Oświaty i Wychowania przyznało naszej placówce nagrodę w wysokości 250 tys. zł. , którą przeznaczono na zakup pomocy naukowych. O osiągnięciach szkoły szeroko informowała prasa szczecińska - 16.XI - Kurier Szczeciński w art. "Oświata na peryferiach" i Głos Szczeciński z 22.XI - w art. "Najlepsze szkoły". Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w olimpiadach i konkursach. I miejsce w miejskim i II miejsce w wojewódzkim konkursie języka rosyjskiego zajmuje uczennica Mirosława Dudko. W kwietniu 1988r. po raz czwarty nasza placówka zajęła I miejsce w imprezie sportowo-rekreacyjnej "Ruch i gwar - zabawy czar". W nagrodę reprezentowaliśmy woj. szczecińskie w Słupsku, w konkursie Pięciu Milionów organizowanym przez Marka Grota z TV warszawskiej. W roku 1989 ukazał się pierwszy numer gazety uczniowskiej "Kleksorama". Po raz kolejny uczestniczyliśmy w imprezie "Ruch i gwar - zabawy czar" zajmując I miejsce. "Jedną z najbardziej usportowionych placówek oświatowych w Szczecinie jest bez wątpienia SP nr 24. Świadczą o tym liczne osiągnięcia.(...) Młodzież z tej szkoły zdobyła sześciokrotnie tytuł najlepszej siatkarskiej szóstki w naszym mieście, dwukrotnie wywalczyła pierwszą pozycję w finale wojewódzkim. Na swoim koncie tytuł mistrza okręgu mają także młodzi tenisiści stołowi." - tak pisał Kurier Szczeciński z dn.15.III.90r. o naszej placówce. Mirosława Dudko reprezentuje naszą szkołę na XVI Konkursie Języka Rosyjskiego i zajmuje I miejsce w województwie i w Polsce.  Z okazji 25-lecia pracy nauczyciela wychowania fizycznego Stanisława Tokarskiego pisze o jego osiągnięciach Dziennik Szczeciński z dn. 30.IV.92 r. w rubryce "Przez młodzież lubiani": "To wspaniały człowiek i wychowawca, nauczyciel z prawdziwego zdarzenia". Dnia 21.X.1992 r. z żalem pożegnaliśmy Dyrektorkę SP nr 24 mgr Emilię Beyger. Swą funkcję pełniła od r. 1977 do ostatniej chwili swojego życia. Pod jej kierunkiem szkoła nasza znalazła się w czołówce najlepszych szkół miasta Szczecina i województwa. Pięciokrotnie zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą placówkę w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu, szkoła wielokrotnie odnosiła sukcesy w różnych dziedzinach. Nasze troski były jej troskami, a problemy nasze - jej problemami. Żegnaliśmy nie tylko Dyrektora Szkoły, ale człowieka wielkiego serca, przyjaciela dzieci, naszą drogą koleżankę - wspaniałego pedagoga.

W wyniku konkursu, który odbył się w tymże roku szkolnym, wybrany został na dyrektora szkoły, nasz nauczyciel - mgr Bogdan Łazarz. W życiu szkoły rozpoczyna się nowy etap. Zaczęła się kolejna modernizacja obiektu. Wiele działo się dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców, a także nauczycieli.


Obecnie w szkole pracuje 21 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Niektóre nasze uczennice tak pokochały swoją szkołę, że powróciły do niej po latach, by uczyć innych. Tymi absolwentkami są:
- Agnieszka Drążkiewicz (Hołubowicz)
- Iwona Humienna (Tokarczyk)
- Ewa Łaska (Pyzik)
- Elżbieta Mazurowska (Barczuk)
- Aneta Piaskowska (Baraniewicz)
- Jolanta Reduta (Śliwa)
- Halina Szybiak (Bachanek)
- Ewa Wolszczak (Grzebińska)


Szkole od początku istnienia towarzyszyła piosenka. Śpiewali wszyscy: dzieci, rodzice, nauczyciele. Chór szkolny, stworzony w latach 70-tych przez mgr Teofila Wilka, otrzymywał wyróżnienia w wielu różnych przeglądach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim.

W 1999r. - w wyniku reformy edukacji - utworzono w budynku szkoły Gimnazjum Nr 33. Po trzech latach powstał Zespół Szkół Nr 7, na który składały się SP-24 i Gim. 33. Konkurs na dyrektora Zespołu wygrał Pan Bogdan Łazarz, który tę funkcje pełnił przez 20 lat aż do emerytury.  

Od roku szkolnego 2017/2018 – w wyniku kolejnej reformy edukacji, likwidującej gimnazja –znów istniejemy jako Szkoła Podstawowa Nr 24.

 

 
DYREKTORZY SZKOŁY W 70 - LECIU
 
1. Kulpa Józef          1948 - 1951
 
2. Kachelski Wincenty   1951 - 1952
 
3. Gajewska Zofia       1952 - 1954
 
4. Westrych Tadeusz     1954 - 1955
 
5. Ratajczak Stanisław  1955 - 1956
 
6. Makulski Czesław     1956 - 1961
 
7. Gawroński Wacław     1961 - 1963
 
8. Garbacik Jan         1963 - 1970
      
9. Janyszek Kazimierz   1970 - 1977
 
10.Beyger Emilia        1977 - 1992
 
11.Łazarz Bogdan        1993 - 2013
 
12. Bojanowska Kamila   2013-2019
 
13. Sagan Dorota od 2019