Stypendia Socjalne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

·         stypendium szkolnego,

·         zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 

·         bezrobocie,

·         niepełnosprawność,

·         ciężka lub długotrwała choroba,

·         wielodzietność,

·         alkoholizm lub narkomania,

·         brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·         gdy rodzina jest niepełna.

         

1.     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego, w sekretariacie szkoły lub pobrać TU.

2.     Zasady przyznawania stypendium znajdują się na stronie szkoły.

3.     Wypełnione wnioski należy wrzucić do urny stojącej przy wejściu do szkoły do dnia 15.09.2020